پروژه ساخت روغن موتور شرکت نفت سپاهان :

 د ر این پروژه ساخت روغن موتوربه صورت اتوماتیک تولید می گردد و ساخت روغن به خاطر اندازه گیری وزنی دقت بالای دارد و تمام مراحل از افزودن بیس اویل تا مراحل گرمایش و اضافه نمودن ادتیوها کاملا مانیتور و ثبت می گردد .استفاده از PLC قدرتمند زیمنس و SCADA امکانات فراوانی را برای کنترل و رد یابی خطاهای محصول مهیا کرده است .

 

پروژه کانوایر های انتقال محصول شرکت سینا دارو :

 تمامی اقدامات انجام شده با رعایت کامل الزامات وزارت بهداشت

(GMP) انجام گرفته است.

 

پروژه مشارکت در راه اندازی واحد آب ساز شرکت سینا دارو :

 مشارکت با تیم شرکت BRAM-COR جهت راه اندازی واحد آب ساز (PS,WFI,RO)