این اولین پروژه ساخت روغن می باشد که در این سطح اتوماسیون پیاده سازی شده