بات چيست؟
ربات يك ماشين الكترومكانيكي هوشمند است با خصوصيات زير:

– مي توان آن را مكرراً برنامه ريزي كرد.
– چند كاره است.
– كارآمد و مناسب براي محيط است.

اجزاي يك روبات

– وسايل مكانيكي و الكتريكي:
شاسي، موتورها، منبع تغذيه، …

– حسگرها (براي شناسايي محيط):
دوربين ها، سنسورهاي sonar، سنسورهاي ultrasound، …

– عملكردها (براي انجام اعمال لازم)
بازوي روبات، چرخها، پاها، …

– قسمت تصميم گيري (برنامه اي براي تعيين اعمال لازم):
حركت در يك جهت خاص، دوري از موانع، برداشتن اجسام، …

– قسمت كنترل (براي راه اندازي و بررسي حركات روبات):
نيروها و گشتاورهاي موتورها براي سرعت مورد نظر، جهت مورد نظر، كنترل مسير، ..