اهم فعالیت های انجام شده توسط این شرکت عبارت است از: