.

­

پروژه های بیمارستانی

طراحی و ساخت تابلو کنترل و برنامه نویسی بیش از صدها دستگاه RO(تصفیه اسمزی) بیمارستانی

پروژه انتقال آب

برنامه نویسی و طراحی سیستم مانیتورینگ چهار ایستگاه تلمبه خانه آبرسانی

راه اندازی ربات

مشارکت در راه اندازی بیش از صدها ربات و طراحی تابلو های کنترل و برنامه نویسی خطوط تولید اعم از بدنه ، رنگ ، تریم

error: Content is protected !!